INFORMOVANÝ SOUHLAS KLIENTŮ PRO KONZULTACE

V OBLASTI PSYCHOTERAPEUTICKÉHO PORADENSTVÍ A OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE

Přicházíte na konzultace s psychoterapeutem, protože patrně chcete zlepšit kvalitu Vašeho života. Potažmo může být Vaším cílem zlepšit Vaši vnitřní spokojenost, rovnováhu, schopnost naplňování cílů, komunikaci s rodinou, šéfem, partnerem/partnerkou, kolegy, sousedy, obecně s okolím atp. Naše společné konzultace jsou postaveny na osobních vztazích. A ty fungují tehdy, pokud obě strany znají své zodpovědnosti.

Jsou určité povinnosti, které mám já jako psychoterapeut. A také Vy jako klienti soukromých konzultací máte určitá práva i zodpovědnosti. Níže se s nimi seznámíme.

Na úvod je třeba říct, že konzultace mohou vyústit v emocionální zážitky. Může být bolestivé vystavit se tématům, o kterých jste záměrně doposud nechtěli mluvit. Změny ve Vašich zaběhnutých postupech a vztazích se mohou setkat s nepochopením okolí. Je důležité, abyste předem zvážili, zda Vám tato rizika ve vztazích vyváží to, co Vám konzultace přinesou. Dlužno říci, že drtivá většina klientů pokládá tato rizika za adekvátní přínosu, který konzultace mají.

Tak tedy, moje zodpovědnost vůči Vám:

Mlčenlivost

Stojím za všech okolností na Vaší straně. Vše, co mi řeknete při konzultacích, je důvěrné, s výjimkou několika oblastí, které popíšu níže.

 • Nemohu a nebudu nikomu sdělovat informace, které se od Vás dovím během konzultací, pokud mi k tomu nedáte písemný souhlas. "Nikomu" zahrnuje i členy Vaší rodiny, Vaše lékaře, zaměstnavatele ale třeba i soud atp.
 • Nemohu a nebudu ani nikomu říkat, že chodíte na konzultace, pokud mi vysloveně nesdělíte, že si to přejete.
 • Vždycky budu postupovat tak, abych ochránila Vaše zájmy.
 • Vy mě můžete písemně pověřit tím, abych o Vás sdílela ty informace, které Vy určíte, s dalšími lidmi.
 • Toto pověření můžete kdykoli pozastavit nebo zrušit.
 • Můžete předem požadovat, aby na Vaši konzultaci byl přítomen na Vaše pozvání kdokoli další, kdo je pro Vás důležitý a já to budu respektovat.
 • Pokud budu informace o Vás, na základě Vašeho pokynu, předávat někomu dalšímu v elektronické podobě, budou vždy chráněny heslem.
 • Existují tři výjimky z pravidla zachování mlčenlivosti. Ve chvíli, kdy bych si myslela, že musím mlčenlivost porušit, budu Vás informovat. Jde o tyto případy:

1. Pokud budu mít dobrý důvod domnívat se, že hodláte ublížit jinému člověku, musím vyvinout úsilí, aby byl tento člověk varován. Musím také informovat policii a požádat ji, aby vzala tohoto člověka pod ochranu.

2. Pokud budu mít dobrý důvod domnívat se, že zneužíváte nebo zanedbáváte dítě nebo dospělého člověka, který je zranitelný, nebo když mi povíte o někom, kdo to dělá, musím informovat policii a příslušný sociální úřad.

3. Pokud budu mít dobrý důvod domnívat se, že chcete ublížit sobě, mám povinnost porušit pravidlo mlčenlivosti a informovat krizové centrum. Mohu tak učinit až poté, co jsem vyčerpala všechny jiné možnosti, anebo poté, co Vy odmítnete přijmout kroky k tomu, abyste ochránili svou bezpečnost.

Další práva

Máte právo zeptat se na cokoli, co během konzultací bude probíhat. Jsem připravena odpovědět na všechny Vaše otázky v souvislosti s konzultacemi. Můžete se ptát na cokoli, co je podle Vás prospěšné pro zlepšení Vašeho života. Můžete se ptát na moji kvalifikaci i praxi. Můžete požádat, abych Vám pomohla najít jiného psychoterapeuta či odborníka, pokud dojdete k závěru, že pro Vás práce se mnou není užitečná.

Konzultace můžete kdykoli ukončit. Máte právo v konzultaci odmítnut cokoli, co Vám nabídnu nebo navrhnu.

Na konci každé konzultace Vás požádám o krátké zhodnocení. Prosím, věnujte tomuto hodnocení pozornost. Pomůže nám to vzájemně – zlepšíme nastavení toho, jak konzultace probíhají. Nebojte se otevřenosti – nejsou tu špatné a správné odpovědi.

Odbornost

Mám diplom z oboru sociální a charitativní práce na Jihočeské univerzitě, jsem frekventantem komplexního psychoterapeutického vzdělávání pod Pražskou vysokou školou psychosociálních studií s již absolvovanou skupinovou sebezkušenostní (5letý výcvik psychodynamického zaměření), individuální sebezkušenostní v požadovaném rozsahu. Pracuji pod supervizí MUDr. Michala Kryla

Od dubna 2022 pracuji jako psychoterapeut na OUSHI Olomouc. V roce 2023 jsem úspěšně uzavřela Mgr. studium Aplikované psychoterapie.

Konzultace

Před začátkem spolupráce je nutné se telefonicky objednat a domluvit si termín a místo první konzultace. Pracuji v Pardubicích a Olomouci.

První setkání je především o vzájemné ujasnění si cílů spolupráce. Výsledkem prvního setkání je dohoda na vzájemné spolupráci nebo doporučení jiných vhodných služeb.

Samotná spolupráce s klientem pak probíhá formou individuálních konzultací, v délce 50 min. V odůvodněných případech je možné dojednat konzultaci v délce 90min.

Nejčastěji zvolená intenzita setkání je jednou za týden, nebo za čtrnáct dní.

Rozestupy mezi konzultacemi delší než čtrnáct dní mohou negativně ovlivnit terapeutický proces, proto jsou voleny pouze v odůvodněných případech a na nezbytně dlouhou dobu.

Klient může kdykoliv v průběhu terapie spolupráci ukončit.

Při své práci respektuji přání, cíle a potřeby klienta.

Důvěrnost informací získaných od klientů v průběhu terapeutické práce a zodpovědnost za bezpečný průběh spolupráce s klientem je neprolomitelnou zásadou.

Pracuji pod pravidelnou odbornou supervizí, která zajišťuje můj profesionální přístup a kvalitu práce.

Na maily, SMS i zmeškané hovory odpovídám zpravidla do 24 hodin v pracovních dnech. Pokud prožíváte závažný problém a potřebujete konzultaci mimo naše domluvené časy, a já nejsem k dispozici, (zejm. v pracovní dny po 20. hodině a o svátcích a víkendech), prosím kontaktujte RIAPS krizové centrum. Kontaktní telefon na pracoviště RIAPS. Linka důvěry, Praha (24 hodin denně, 7 dní v týdnu). +420 222 580 697

Vaše zodpovědnosti

Vaší zodpovědností je dostavit se na konzultaci včas a to podle předchozí dohody buď fyzicky anebo předem domluvenou formou (telefonicky/online). Jedno sezení trvá 50 minut.

Pokud přijdete nebo se nalogujte pozdě, Vaše sezení bude zkráceno o čas, kdy se opozdíte.

Cena od 1.1.2023

Základní cena za jedno sezení (60 minut): 850,- Kč 

Základní cena za jedno sezení (90 minut): 1450,- Kč 

Platba:

1. převodem na účet 816633003/5500

2. hotově na místě

Nemám smlouvu se žádnou zdravotní pojišťovnou, všechny služby jsou tudíž za úhradu.

Platba za Vaši konzultaci je splatná nejpozději v den konzultace.

První konzultaci a konzultace telefonické či online je nutné uhradit vždy předem.

Věřím, že k takové situaci nedojde, ale pokud přece, prosím vezměte na vědomí, že pokud se s platbou opozdíte, budu muset účtovat penalizaci, ta činí 2 % z dlužné částky denně. Zároveň, pokud byste odmítali zaplatit dluh, mohu podle zákona postoupit moji pohledávku za Vámi inkasní společnosti, která se zabývá vymáháním dluhů.

Storno:

Změnili jste plány? V pořádku, to se stává. Storno konzultace je možné kdykoli 24 hodin před zahájením sezení. Stačí, pokud mi pošlete SMS na číslo 731 577 037nebo zprávu mail na psychoterapie@terezadostalova.cz

Pokud nepřijdete nebo se nepropojíte přes Skype podle předchozí dohody a nedáte mi vědět 24 hodin před domluveným časem sezení, jsem nucena účtovat celou sazbu, jako by se sezení uskutečnilo. Výjimkou z tohoto pravidla je, že by Vás příchod na konzultaci dostal do situace, která by pro Vás byla zdraví nebo život ohrožující (například když nečekaně onemocníte).

Pokud bez předchozího upozornění vynecháte dvě po sobě jdoucí konzultace, budu mít za to, že jste se rozhodli sérii sezení ukončit. Váš časový prostor proto nabídnu jinému klientovi.

Vaše spokojenost a motivace

Vaše spokojenost a motivace je pro mne nesmírně důležitá a ráda bych na ní s Vámi dlouhodobě pracovala.

Poprosím proto na závěr každého sezení, abyste se zamysleli nad tím:

 • Jakou máte náladu
 • Jak se změnila během sezení, případně
 • Co byste si příště přáli jinak

Posledních 5 minut každého sezení budeme věnovat této zpětné vazbě.

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu se směrnicí GDPR, tedy evropskou direktivou o ochraně osobních údajů.

Dojednáním termínu a účastí na terapeutickém sezení souhlasíte se zněním tohoto informovaného souhlasu mi dáváte svolení zpracovat Vaše osobní údaje v souladu citovanou směrnicí.

Data, která od Vás potřebuji, jsou: Vaše celé jméno, adresa trvalého bydliště, rok narození, kontaktní telefon a e-mail. Všechny tyto údaje potřebuji pouze pro hladkou komunikaci s Vámi.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli zrušit nebo pozastavit, stačí, pokud mi pošlete email na psychoterapie@terezadostalova.cz . Pokud souhlas nezrušíte, Vaše údaje uchovám po dobu pěti let a pak je vymažu.

Vaše osobní údaje nebudu nikomu předávat, pokud mi k tomu specificky nedáte písemný pokyn na psychoterapie@terezadostalova.cz

Veškerá data jsou jen v elektronické podobě, jsou bezpečně uložena a chráněna heslem.